Avís Legal

normal

Aquest Avís Legal i Condicions d’Ús (en endavant, “l’Avís Legal”) regeixen l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.ferrer.com o algun dels seus altres dominis o subdominis titularitat de FERRER (en endavant, “el Lloc Web”). www.ferrer.com 

El simple accés al Lloc Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquest Avís Legal. En cas de no estar d’acord amb aquest Avís Legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc Web sense utilitzar-lo.

Mitjançant l’acceptació d’aquest Avís Legal, l’Usuari manifesta:

  1. Que ha llegit, entén i comprèn el que ha estat exposat.

  2. Que assumeix totes les obligacions disposades aquí.

L’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que el mateix Lloc Web i aquest Avís Legal poden patir modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, d’aquest Avís Legal i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del Lloc Web.

1.INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

 

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’ofereix la informació general del Lloc Web:
 

Titular: GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. (en endavant, “FERRER”).

Domicili: Avinguda Diagonal, núm. 549, 5a planta, 08029, Barcelona (Espanya)

Correu electrònic genèric: lopd@ferrer.com

Telèfon: 936 003 700

C.I.F.: A61738993

Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 24901, Foli 001, Full núm. B-78991, inscripció 34.

2.CONDICIONS D’ÚS

 

2.1 Accés al Lloc Web

L’accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2 Normes d’utilització del Lloc We

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis de conformitat amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís Legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevulla altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís Legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitador o excloent, l’Usuari es compromet a:

  1. - No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

  2. - No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

  3. - No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

  4. - No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

  5. - No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

  6. - No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

  7. - No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o a tercers.

  8. - No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a FERRER davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevulla de les normes d’utilització abans indicades; a més, FERRER es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

2.3 Exclusió de Responsabilitat

FERRER no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc Web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per a FERRER l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

FERRER no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.

FERRER no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus patits per l’Usuari deguts a errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.

Pel que fa a les informacions i continguts relacionats amb la salut, es proporcionen amb meres finalitats informatives i, per tant, FERRER recomana a l’Usuari que actuï sempre sota assessorament mèdic professional.

L’Usuari assumeix que, en cas de prendre decisions basades en la informació subministrada a la Web, la responsabilitat serà exclusivament seva i no podrà realitzar cap reclamació a FERRER per les conseqüències de les decisions preses.

2.4 Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d’accés al Lloc Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, FERRER només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a FERRER, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests Llocs, ni la recomanació, promoció o identificació de FERRER amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

FERRER no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a FERRER.

2.5 Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de FERRER o de tercers, sense que es pugui entendre que s’ha cedit a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests drets.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de FERRER o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre ells.

3.USUARIS INTERNACIONALS

 

FERRER controla, explota i actualitza el Lloc Web a Espanya. 

FERRER no garanteix que les dades del Lloc Web siguin correctes o que estiguin disponibles en altres territoris o ubicacions, així com tampoc garanteix que els productes i serveis que s’ofereixen a través del Lloc Web estiguin disponibles en altres territoris amb la mateixa presentació o marca, amb les mateixes mides ni en les mateixes condicions.

Els productes als quals fa referència el Lloc Web poden estar subjectes a diferents controls, depenent del país on s’utilitzi el Lloc Web. La informació sobre aquests productes pot variar segons el país. Els usuaris del Lloc Web han de consultar amb els seus respectius serveis a metges locals i a les autoritats reguladores la informació adequada per al seu país.

4.NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

 

Si qualsevol de les clàusules incloses en aquest Avís Legal fos declarada nul·la o ineficaç, total o parcialment, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part que resulti nul·la o ineficaç; aquest Avís Legal subsisteix en tota la resta i la disposició s’ha de considerar total o parcialment no inclosa.

5.LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. FERRER i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquest Avís Legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la llei estableixi una altra cosa.