Gestió del dolor

Una experiència sensorial i emocional desagradable associada a un dany tissular real o potencial

blue
Imatge
Gestión del dolor

L’Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor (IASP) defineix el dolor com "una experiència sensorial i emocional desagradable associada a un dany tissular real o potencial"1. El dolor és una experiència humana individual que és totalment subjectiva i només pot ser veritablement apreciada per la persona que l’experimenta1.

Al pacient amb càncer, la prevalença de dolor sempre s’ha mostrat alta, no només a les fases avançades de la malaltia, sinó també en estadis més precoços2.

En realitat, el dolor oncològic és un dels aspectes més temuts del càncer i fins i tot pot presentar-se en els pacients que han superat el càncer com un efecte secundari greu i debilitant del tractament3. Tot i que fa algun temps el dolor oncològic era considerat com una única condició clínica, els criteris diagnòstics recents han permès distingir el dolor crònic del dolor irruptiu, que es diferencien clarament per la seva aparició, intensitat i durada, de manera que cada un d’ells ha de ser abordat segons aquestes característiques definitòries4.

El dolor irruptiu oncològic es defineix com una exacerbació transitòria de dolor que es produeix espontàniament o en relació amb un desencadenant predictible o no predictible, tot i tenir un dolor crònic estable i adequadament controlat5. És comú en aquests pacients (40-80 %) i és una causa important de morbiditat. L’èxit de la gestió del dolor irruptiu depèn d’una combinació entre una avaluació adequada, un tractament apropiat i una reavaluació encertada5.

Referencias:

1 International Association for the Study os Pain. IASP Taxonomy [sede web]. [Actualizado 2015; acceso diciembre 2015].

2 Porta-Sales J et al. Dolor irruptivo en cáncer. Med Clin (Barc)2010;135(6):280–285.

3 Pain Australia. What is Pain? [sede web]. [Actualizado 2015; acceso diciembre 2015].

4 Escobar Y. Optimal management of breakthrough cancer pain (BCP). Clin Transl Oncol 2013;15(7):526-34.

5 Davies et al. Breakthrough cancer pain: An observational study of 1000 European oncology patients. J Pain Symptom Manage 2013;46(5):619-28.