Política de Privacitat

normal

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant, el “RGPD”), amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), i amb la resta de normativa aplicable en la matèria, la finalitat d’aquesta Política de privacitat és informar a tots els Usuaris que hi estan subjectes del possible tractament de les seves dades personals.


Quan els Usuaris visiten el lloc web www.ferrer.com, algun dels seus altres dominis o subdominis titularitat de FERRER (en endavant, “Lloc” o “Lloc Web”), els perfils de FERRER a les Xarxes Socials (Instagram, Facebook, Twitter, entre d’altres) o bé quan es posen en contacte amb FERRER a través de qualsevol dels formularis disponibles al Lloc Web, FERRER pot tractar les seves dades personals.

Aquesta Política de privacitat està destinada a ajudar-te a entendre quines dades recopila FERRER i què en fa. En aquesta línia, aquesta Política de Privacitat explica, entre altres qüestions

 1. quina informació recopila FERRER i amb quines finalitats;

 2. quins usos realitza FERRER d’aquesta informació;

 3. les opcions que ofereix FERRER en relació amb la informació recopilada.

A l’efecte d’aquesta Política, s’entendrà com ”Usuari” a qualsevol categoria de persones interessades inclosa en aquest document.

1.Identificació del Responsable:

 

GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. (en endavant, "FERRER"), en la seva condició de Responsable del Tractament, es pren molt seriosament la privacitat dels Usuaris i es compromet a realitzar els màxims esforços al seu abast per respectar-la.

Les dades d’identificació de FERRER són:

Titular: GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Domicili social: Avinguda Diagonal, núm. 549, 5a planta, 08029, Barcelona (Espanya)

C.I.F.: A61738993

Contacte: lopd@ferrer.com

ContacteDPD: dpo@ferrer.com

Telèfon: 936 003 700

2.Dades personals que tractem

 

FERRER recopila dades personals d’aquestes maneres:

 1. Dades personals que l’Usuari ens proporciona: quan omples qualsevol dels formularis a la teva disposició en el Lloc Web, qualsevol formulari físic o a través dels diferents perfils de Xarxes Socials de FERRER.

 2. Dades personals que l’Usuari no ens proporciona directament: de vegades FERRER pot col·laborar amb altres institucions, com ara IQVIA Information, S.A., a través de les quals pot obtenir dades personals de contacte d’Usuaris, concretament de professionals sanitaris. Així mateix, es podran obtenir dades de les interaccions amb professionals sanitaris com ara, per exemple, derivades de les visites mèdiques, lliurament de medicaments i productes sanitaris. En qualsevol cas, s’informarà a aquests Usuaris de forma específica.

 3. A través de les Galetes i tecnologies similars: quan visites el Lloc Web, FERRER utilitza diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació i això pot incloure l’ús de galetes o tecnologies similars per identificar el teu navegador o dispositiu. FERRER també utilitza aquestes tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació quan interacciones amb serveis oferts per FERRER o altres funcions de Google que puguin aparèixer en altres llocs web. Google Analytics ajuda a FERRER a analitzar el trànsit del lloc web. Pots obtenir més informació sobre el tractament que FERRER realitza de les dades personals obtingudes a través de galetes a la nostra Política de Cookies.

Aquestes dades personals es poden agrupar de forma general en aquestes categories:

Dades identificatives: nom, cognoms, gènere, edat, DNI o NIF, adreça física i electrònica, telèfon, signatura manual i/o electrònica, estat civil, imatge, veu, número de la Seguretat Social o mutualitat.

Dades de salut: indicacions mèdiques, interaccions mèdiques (com ara lliurament de medicaments i productes sanitaris), descripció de reaccions adverses a medicaments.

Dades econòmiques: honoraris mèdics i patrocinis d’assistència a activitats científiques del personal sanitari.

Dades professionals i acadèmiques: titulacions, nivell d’idiomes, especialitat mèdica, subespecialitats mèdiques, CV, empresa o centre sanitari on treballa, càrrec, ocupació. 

Dades per a l’elaboració de perfils: interessos, aficions. 

Dades de connexió dades identificatives: IP, logs.

Així mateix, tractem dades personals de diferents categories de persones interessades que, considerats com a Usuaris en el seu conjunt, de manera enunciativa i no limitadora, són les següents: 

Usuaris del Lloc Web i Xarxes Socials: dades personals d’Usuaris que es posen en contacte amb FERRER a través del nostre Lloc Web, o que accedeixen a qualsevol dels nostres perfils en Xarxes Socials com a seguidor, subscriptor o com a usuari independent.

Professionals sanitaris: dades personals facilitades per IQVIA Information S.A. o per les mateixes persones físiques que, actuant com a professionals sanitaris, es posen en contacte amb FERRER a través del nostre Lloc Web per tal de sol·licitar informació i/o consultes, que poden ser mèdiques, o realitzen una comunicació sobre les reaccions adverses relacionades amb farmacovigilància.

Pacients o Consumidors: dades personals de les persones físiques que es posen en contacte amb FERRER a través del nostre Lloc Web i sol·liciten informació i/o consultes, que poden ser mèdiques, o realitzen una comunicació sobre descripció de la reacció adversa relacionada amb farmacovigilància.

Tercers notificadors: dades personals de persones físiques que no coincideixen amb qui es posa en contacte amb FERRER a través del nostre Lloc Web i sol·liciten informació i/o consultes, que poden ser mèdiques, o realitzen una comunicació sobre descripció de la reacció adversa relacionada amb farmacovigilància. 

Candidats a llocs de treball: dades personals de les persones físiques que s’inscriguin en candidatures d’ocupació ofertes per FERRER de manera directa a través del nostre Lloc Web i/o en col·laboració amb tercers que gestionin ofertes de treball o candidatures d’ocupació.

Clients, proveïdors o col·laboradors: dades personals de persones físiques que, actuant en qualitat de clients, prestadors de serveis de qualsevol tipus o col·laboradors, es posin en contacte amb FERRER a través del nostre Lloc Web per realitzar aliances estratègiques o dur a terme oportunitats de negoci, incloent-hi, a títol enunciatiu, les activitats in-license o out-license de FERRER en àrees terapèutiques concretes, sol·licituds de suport tècnic i/o servei de diagnòstic en oncologia.

3.Finalitats de Tractament, Base Jurídica i Termini de Conservació de les Dades Personals

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, FERRER tracta dades personals obtingudes a través de diversos canals. Així mateix, respecte a aquestes dades personals FERRER realitza tractaments en funció de les diferents categories de persones interessades i d’acord amb finalitats diferents

3.1 Finalitats de tractament d’Usuaris del Lloc Web i/o subdominis de FERRER

Les dades personals obtingudes a través del Lloc Web de FERRER es tractaran per a aquestes finalitats

 1. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. 

 2. Termini de conservació: fins que s’hagi resolt la sol·licitud d’informació i/o consulta de l’Usuari i, un cop resolta, el termini necessari per al compliment de les obligacions legals aplicables, si n’hi hagués.

 3. Base jurídica: el consentiment de l’Usuari implícit en la seva sol·licitud i/o consulta, a l’efecte que FERRER pugui atendre-la.

 4. Possibilitar l’ús de les funcionalitats posades a la seva disposició en el Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, reclamacions de qualitat, sol·licituds de bibliografia científica i/o informació de productes sanitaris oferta al Lloc Web. 

 5. Termini de conservació: fins que s’hagi resolt la sol·licitud d’informació i/o consulta de l’Usuari i, un cop resolta, el termini necessari per al compliment de les obligacions legals aplicables, si n’hi hagués.

 6. Base jurídica: el consentiment de l’Usuari implícit en la seva sol·licitud i/o consulta, a l’efecte que FERRER pugui atendre-la.

 7. Possibilitar la seva participació en activitats proposades per FERRER, per exemple, Ferrer 4 Future. 

 8. Termini de conservació: mentre es mantingui la relació entre l’Usuari i FERRER. I, un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.

 9. Base jurídica: la correcta execució de les condicions de participació en aquestes activitats assumides per l’Usuari i FERRER en el Lloc Web corresponent, per exemple, les condicions d’ús.
   

3.2 Finalitats de tractament de Professionals Sanitaris 

Les dades personals obtingudes per FERRER es tractaran per a aquestes finalitats:

 1. Gestió de la relació amb professionals sanitaris. 

  Termini de conservació: fins a la fi de la relació i, un cop finalitzada, el temps necessari per al compliment de les obligacions legals. 

  Base jurídica: execució d’obligacions contractuals. 

 2. En cas de dades personals facilitades en comunicar reaccions adverses relacionades amb medicaments, FERRER tractarà les dades exclusivament per a finalitats de farmacovigilància i únicament quan sigui pertinent i adequat per documentar, gestionar adequadament la resposta a la persona interessada i reportar la reacció adversa a les autoritats competents, de conformitat amb les obligacions de farmacovigilància. 

 3. Termini de conservació: les dades es conservaran per un període de 10 anys després de la retirada del medicament en l’últim país en què s’hagi comercialitzat.

 4. Base jurídica: compliment de les obligacions legals de FERRER relatives a la comunicació de reaccions adverses.

 5. En cas de dades personals facilitades en realitzar una consulta mèdica, FERRER tractarà les dades amb l’única finalitat de gestionar adequadament la resposta al professional sanitari. 

 6. Termini de conservació: un període mínim de 10 anys i un màxim de 15 anys després de la seva recepció.

  Base jurídica: compliment de les obligacions legals de FERRER.

 7. Mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica on el professional sanitari presti els seus serveis. Així com també, aquells professionals sanitaris que siguin considerats empresaris individuals o professionals liberals amb la finalitat d’entaular una relació professional i no com a persones físiques posant-nos en contacte, per exemple, a través de visites mèdiques amb la intenció de proporcionar informació i formació sobre els nostres productes i serveis. 

 8. Termini de conservació: fins al moment en què la persona interessada s’oposi a la recepció d’aquestes comunicacions. 

 9. Base jurídica: l’interès legítim de FERRER, d’acord amb l’article 19 de la LOPDGDD, en estar limitat el tractament a les dades necessàries per a la seva localització professional i per mantenir relacions mercantils.  

 10. Per tal de complir amb les obligacions de transparència, relatives a les transferències de valor a professionals sanitaris, FERRER us informa que publicarà al Lloc Web, de forma individual, tots els pagaments i transferències de valor que FERRER realitzi, directament i indirectament, en benefici de Professionals sanitaris. 

 11. Termini de conservació: les esmentades dades romandran publicades durant un període de tres (3) anys des de la seva publicació, llevat que legalment s’estableixi un període més curt. FERRER mantindrà la documentació durant un període de cinc (5) anys, transcorregut el qual procedirà a la seva supressió.

 12. Base jurídica: l’interès legítim de FERRER, d’acord amb l’informe de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de 22 d’abril de 2016 i el Codi de Bones Pràctiques de la Indústria Farmacèutica.

3.3 Finalitats de tractament de Pacients o Consumidors

Les dades personals obtingudes per FERRER es tractaran per a aquestes finalitats

 1. En cas de dades personals, incloses dades de salut, facilitades en comunicar reaccions adverses relacionades amb medicaments, FERRER tractarà les dades exclusivament per a finalitats de farmacovigilància i únicament quan sigui pertinent i adequat per documentar, gestionar adequadament la resposta a la persona interessada i reportar la reacció adversa a les autoritats competents, de conformitat amb les obligacions de farmacovigilància. 

 2. Termini de conservació: les dades es conservaran fins que s’hagi donat resposta a la persona interessada, s’hagi documentat el cas i s’hagi reportat la reacció adversa a Farmacovigilància i les autoritats competents

  Base jurídica: el teu consentiment explícit atorgat marcant la casella corresponent.    

 3. En el cas de dades personals, incloses dades de salut, facilitades en enviar consultes mèdiques, FERRER tractarà les dades exclusivament per atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades pel Pacient. 

 4. Termini de conservació: les dades es conservaran fins que s’hagi donat resposta a la persona interessada i s’hagi documentat el cas.

 5. Base jurídica: el teu consentiment explícit atorgat marcant la casella corresponent.    

 6. En el cas de dades personals, incloses dades de salut, facilitades en enviar reclamacions de qualitat, FERRER tractarà les dades exclusivament per atendre les teves sol·licituds relatives a reclamacions de qualitat. 

 7. Termini de conservació: les dades es conservaran fins que s’hagi donat resposta a la persona interessada i s’hagi documentat el cas.

 8. Base jurídica: el teu consentiment explícit atorgat marcant la casella corresponent.  

3.4 Finalitats de tractament de Notificadors

 1. En cas de dades personals facilitades en comunicar reaccions adverses relacionades amb medicaments, FERRER tractarà les dades exclusivament per a finalitats de farmacovigilància i únicament quan sigui pertinent i adequat per documentar, gestionar adequadament la resposta a la persona interessada i reportar la reacció adversa a les autoritats competents, de conformitat amb les obligacions de farmacovigilància. 

 2. Termini de conservació: les dades es conservaran fins que s’hagi donat resposta a la persona interessada, s’hagi documentat el cas i s’hagi reportat la reacció adversa a Farmacovigilància i les autoritats competents.

 3. Base jurídica: compliment de les obligacions legals de FERRER relatives a la comunicació de reaccions adverses. 
   

3.5 Finalitats de tractament de Candidats a llocs de treball

 1. En cas que l’Usuari remeti a FERRER el seu currículum i/o sol·licitud de feina, les seves dades es tractaran amb la finalitat d’atendre aquesta sol·licitud i, si s’escau, permetre-li participar en un procés de selecció per a un lloc de treball a FERRER. 

 2. Termini de conservació: tots els currículums es destrueixen un cop transcorregut un any des de la finalització de l’esmentat procés de selecció, de manera que si l’Usuari vol seguir formant part de la base de dades de FERRER haurà de tornar a enviar el seu currículum un cop transcorregut el termini esmentat.

 3. Base jurídica: el consentiment de l’Usuari implícit en la remissió del seu currículum i/o sol·licitud de feina.
   

3.6 Finalitats de tractament de clients, proveïdors o col·laboradors

 1. Gestionar la posada en contacte de l’Usuari en relació amb el desenvolupament de negoci de FERRER; per realitzar aliances estratègiques o dur a terme oportunitats de negoci, incloent, a títol enunciatiu, les activitats in-license o out-license de FERRER en àrees terapèutiques concretes, sol·licituds de suport tècnic i/o servei de diagnòstic en oncologia ofert al Lloc Web.

 2. Termini de conservació: fins al moment en què la persona interessada s’oposi a la recepció d’aquestes comunicacions.

 3. Base jurídica: l’interès legítim de FERRER, d’acord amb l’article 19 de la LOPDGDD, en estar limitat el tractament a les dades necessàries per a la seva localització professional i per mantenir relacions mercantils.   

 4. Mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica on l’interessat presti els seus serveis. Així com també, amb els empresaris individuals o professionals liberals amb la finalitat d’entaular una relació professional i no com a persones físiques. 

 5. Termini de conservació: fins al moment en què la persona interessada s’oposi a la recepció d’aquestes comunicacions. 

 6. Base jurídica: l’interès legítim de FERRER, d’acord amb l’article 19 de la LOPDGDD, en estar limitat el tractament a les dades necessàries per a la seva localització professional i per mantenir relacions mercantils.  

 7. Mantenir informat al client de FERRER, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de FERRER, relacionats amb els productes i serveis similars als contractats per l’Usuari. 

 8. Termini de conservació: fins al moment en què la persona interessada s’oposi a la recepció d’aquestes comunicacions. En aquest sentit, l’Usuari, en el moment de la contractació dels productes i/o serveis, tindrà a la seva disposició un mecanisme d’oposició a aquest tipus d’enviaments comercials. 

  Base jurídica: l’interès legítim de FERRER d’acord amb l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI), en existir una relació contractual prèvia, a través de la qual FERRER va obtenir de forma lícita les dades de contacte dels seus clients per emprar-les per a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació per part seva.

3.7 Finalitats de tractament d’Usuaris de Xarxes Socials

 1. Administrar les interaccions de l’Usuari amb FERRER a través dels diferents perfils de Xarxes Socials (Instagram, Facebook o Twitter, entre d’altres). Les dades tractades amb aquesta finalitat seran les que els Usuaris hagin introduït en el seu perfil de la xarxa social corresponent i que, per tant, estan regulades per la Política de Privacitat d’aquesta xarxa social, de la qual FERRER no és responsable.

 2. Termini de conservació: les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant la vigència del perfil de FERRER a la xarxa social.

 3. Base jurídica: el consentiment implícit de la persona interessada en interactuar i/o seguir el perfil de FERRER a la xarxa social.

3.8 Finalitats de tractament comú a totes les anteriors categories de persones interessades 

 1. Mantenir informada la persona interessada, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis, novetats de FERRER, publicacions, invitacions, programes, butlletins d’informació, activitats i esdeveniments de l’entitat, sempre que aquest Usuari hagi manifestat el seu consentiment exprés a aquest tractament. 

 2. Termini de conservació: fins al moment en què la persona interessada retiri el seu consentiment per a la recepció d’aquestes comunicacions.

 3. Base jurídica:

  1. El consentiment explícit que la persona interessada ha donat per a la recepció d’aquestes comunicacions.

  2. El consentiment exprés del prestador de serveis recollit degudament per IQVIA Information, S.A., en el cas de tractar-se de dades personals que FERRER ha rebut d’ell.

4.Destinataris

 

De conformitat amb el que preveuen les finalitats de tractament indicades en el punt anterior, les dades personals de contacte d’Usuaris del Lloc Web, candidats, clients, proveïdors o col·laboradors, es comunicaran a les empreses del Grup FERRER sempre que es compti amb el seu consentiment explícit a aquest efecte, i si no, basant-se en l’interès legítim de FERRER per a finalitats administratives internes, de conformitat amb el considerant 48 de l’RGPD relatiu a clients i candidats. Podeu consultar les dades de les companyies del Grup FERRER sol·licitant-ho al correu lopd@ferrer.com o a través del siguiente link

Així mateix, volem informar-vos que les dades personals de professionals sanitaris, pacients o tercers notificadors es comunicaran, en cas de comunicacions de reaccions adverses, al Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d’Ús Humà (SEFV-H).

Igualment, volem informar-vos que terceres persones que actuïn en nom de FERRER podran accedir a les vostres dades personals, sempre que aquest accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d’un servei concret a FERRER. En aquest escenari, FERRER en tot cas subscriurà el corresponent contracte d’encarregat de tractament amb cadascuna d’aquestes terceres persones, les quals tractaran aquestes dades exclusivament per a les finalitats que FERRER determini en cada cas

5.Transferències internacionals

 

Per a alguns serveis, les dades personals d’algunes categories de persones interessades poden ser objecte de tractament, accés o emmagatzematge en un país diferent d’aquell on es troba FERRER, que potser no ofereixi el mateix nivell de protecció de les dades personals. 

Si FERRER transfereix dades personals a empreses externes en altres jurisdiccions fora de l’Espai Econòmic Europeu, garantirà la protecció de les dades personals (i) aplicant el nivell de protecció requerit d’acord amb la legislació local en matèria de protecció de dades/privacitat aplicable a FERRER, (ii) actuant de conformitat amb les normes i polítiques de FERRER, i (iii) per a FERRER, situada a l’Espai Econòmic Europeu (és a dir, els estats membres de la UE més Islàndia, Liechtenstein i Noruega, l’«EEE»), llevat que es disposi el contrari, transferint exclusivament les dades personals de conformitat amb les clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea i (iv) demanant, en cas que sigui la base legal de tractament, el consentiment de la persona interessada. 

Podeu sol·licitar informació addicional en relació amb transferències internacionals de dades personals i obtenir una còpia de les mesures de protecció pertinentment implementades exercint els vostres drets com es detalla a continuació en l’apartat 7 (Drets).

6.Seguretat i accés 

 

De conformitat amb l’RGPD i la LOPDGDD, FERRER aplica mesures de seguretat tècniques, administratives i organitzatives per protegir les dades que recollim enfront de la destrucció accidental o il·lícita i la pèrdua, alteració, divulgació o accés no autoritzats, especialment quan el tractament impliqui la transmissió de dades en una xarxa, i davant de qualsevol altra forma il·lícita de tractament.

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del Lloc Web no és necessari el previ registre de l’Usuari. No obstant això, la visibilitat de determinats continguts de Xarxes Socials pot estar condicionada al previ registre de l’Usuari. En aquest cas, les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes i actuals i s’haurà d’atendre a la corresponent Política de Privacitat de la Xarxa Social.

7.Drets

 

Els Usuaris poden exercir davant de FERRER aquests drets relacionats amb les seves dades personals: accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició.

De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l’Usuari la legitimació de les quals es basa en el consentiment donat per la persona interessada, aquesta persona té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici d’aquests drets, la persona interessada pot enviar la seva sol·licitud mitjançant escrit acompanyat de documentació i/o informació acreditativa de la seva identitat, i indicant expressament quin dret exercita d’entre els anteriorment relacionats:

 1. Mitjançant correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça electrònica  lopd@ferrer.com

 2. Correu postal dirigit a GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. amb direcció a Avinguda Diagonal, núm. 549, 5a planta, 08029, Barcelona.

Considerarem totes les sol·licituds i oferirem la nostra resposta dins del període de temps establert per la llei aplicable. Tingueu en compte, però, que certa informació pot estar exempta d’aquestes sol·licituds en algunes circumstàncies perquè inclou dades personals que necessitem continuar tractant per als nostres interessos legítims o per complir amb una obligació legal.

En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

Si teniu qualsevol dubte en relació al tractament de dades personals de FERRER, podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant aquest correu electrònic: dpo@ferrer.com

8.Canvis o modificacions de la nostra política de privacitat

 

Podrem revisar aquesta Política de privacitat oportunament i publicar la versió més actualitzada al nostre lloc web. T’informarem en cas que els teus drets es vegin  afectats com a conseqüència d’una revisió