Política de Privacitat - Canal de Denúncies

normal

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, de protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de les seves dades personals (en endavant, el "RGPD"), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, la "LOPD") i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal GRUP FERRER INTERNACIONAL, SA (En endavant, "FERRER" o "la Companyia") tractarà dades com a responsable de l'tractament relatius a Canal de Denúncies implantat per FERRER d'acord amb l'article 31 bis de el Codi Penal, el qual podria incloure dades sensibles de conformitat amb la normativa. Les dades d'identificació de FERRER són:

  1. Titular: GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A.

  2. Domicili social: Av. Diagonal nº 549, 5ª planta, 08029, Barcelona, España

  3. C.I.F.: A-61738993

  4. E-mail: lopd@ferrer.com

  5. E-mail de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@ferrer.com

1. Dades personals tractades per FERRER:

 

PPodrem demanar dades personals a través del sistema d'informació de denúncies internes de FERRER facilitades per l'empleat, fins i tot anònimament, (en endavant "Dades Personals") que poden englobar una pluralitat de dades personals referents a actes o conductes que puguin ser contraris a la normativa general o sectorial aplicable.

Les Dades poden referir-se a vostè com a denunciant o com el subjecte a què es denuncia. Les Dades són tractats per determinar si hi ha una violació de qualsevol de les normatives que resulten aplicables i / o de el Manual de Denúncies Internes de FERRER i, en cas d'haver-se produït una violació, per prendre totes les decisions i mesures necessàries, per part de l' Comitè Ètic d'FERRER, incloent l'elaboració i enviament d'informes a el Departament corresponent o People perquè adopti les mesures disciplinàries adequades per a la defensa FERRER.

2. Finalitat del tractamient, base legal i termini de conservació

 

Tractarem les Dades Personals per a la gestió d'informes sobre violacions normatives o les disposicions de el Manual de Denúncies Internes de FERRER i d'acord amb el Codi penal.

En aquest sentit, la base legal per a l'anterior tractament serà el compliment d'una obligació legal, concretament la de l'article 31 bis de el Codi Penal la qual estableix que FERRER haurà d'imposar l'obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança de el model de prevenció. Així com, de conformitat amb l'article 10 de la LOPDGDD, el qual estableix, que serà lícita la creació i manteniment de sistemes d'informació de denúncies en el si d'una empresa.

Les Dades Personals tractades amb aquesta finalitat es conservaran en el sistema de denúncies únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les Dades, es procedirà a la seva supressió d'aquest sistema, llevat que sigui necessari deixar evidència de l'funcionament de el model de prevenció de la comissió de delictes. Finalment, aquelles denúncies a les quals no s'hagi donat curs únicament es conservaran de forma anonimitzada.

3.Accés a les Dades Personals per tercers diferents a FERRER

 

En general, l'accés a les Dades quedarà limitat exclusivament als que desenvolupen les funcions de control intern i de compliment, és a dir, a l'Corporate Ethics & Compliance Advisor i als membres de Comitè d'Ètica i Compliance d'FERRER, o als encarregats de el tractament que eventualment es designin a aquest efecte. No obstant, serà lícit el seu accés per altres persones de Grup, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan resulti necessari per a la correcta investigació dels fets reportats i / o per a l'adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que, si és el cas, siguin procedents.

Sense perjudici de la notificació a l'autoritat competent de fets constitutius d'il·lícit penal o administratiu, només quan pogués procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador o tercer, aquest accés es permetrà a el personal amb funcions de gestió i control de recursos humans en FERRER .

En particular, en el cas d'empleats d'empreses de el Grup FERRER fora de l'Espai Econòmic Europeu, es podran realitzar transferències internacionals de les Dades. Per aquest motiu, FERRER adoptarà les mesures adequades per garantir que les seves Dades Personals romanguin protegides segons el que s'estableix en aquest document quan es transfereixin fora de l'EEE. Ens assegurem que qualsevol tercer que rebi les seves Dades Personals tingui implementades mesures de seguretat apropiades per protegir aquestes dades. El mecanisme per a determinar el nivell d'adequació pot ser (i) que el país compti amb l'estatus de país adequat, és a dir, que el tercer tingui la seva seu en un país que la Comissió Europea considera "adequat" perquè els seus estàndards de protecció de dades són similars als de la Unió Europea; (Ii) que s'utilitzin les clàusules contractuals tipus de la Comissió Europea, (iii) que el tercer compti amb l'Escut de Privacitat entre la Unió Europea i els Estats Units i l'Escut de la Privadesa entre Suïssa i els Estats Units; i en el cas que cap de les anteriors sigui aplicable i el tractament ho exigeixi (iii) mitjançant el seu consentiment exprés per procedir a la transferència de les seves Dades Personals.

En qualsevol cas, vostè estarà informat sobre la transferència de les seves Dades Personals en el cas que tingui lloc.

4.Exercici de drets

 

El tractament de les seves Dades Personals per FERRER es realitzarà en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, podrà exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets d'accés; rectificació; supressió; limitació de l'tractament; portabilitat de les dades i oposició mitjançant un escrit acompanyat de documentació i / o informació acreditativa de la seva identitat, i indicant expressament quin dret d'entre els anteriorment relacionats exercita:  

  1. Anant al Departament de Recursos Humans

  2. Enviant un correu electrònic a lopd@ferrer.com

  3. Mediante correo postal dirigido a FERRER, con dirección en Av. Diagonal nº 549, 5ª planta, 08029, Barcelona.

De la mateixa manera, per als tractaments de les seves dades la legitimació es basa en el seu consentiment, té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Considerarem totes les sol·licituds i oferirem la nostra resposta dins del període de temps establert per la llei aplicable. Tingueu en compte, però, que certa informació pot estar exempta d'aquestes sol·licituds en algunes circumstàncies a l'incloure Dades Personals que necessitem continuar tractant per als nostres interessos legítims o per complir amb una obligació legal.

En tot cas, l'empleat té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.