Dr. Valentín Fuster
Zprávy

Kombinovaný preparát snižuje kardiovaskulární úmrtnost o 33 % u pacientů léčených po infarktu

  • Výsledky studie SECURE, kterou koordinovalo španělské Národní centrum kardiovaskulárního výzkumu (CNIC), byly dnes prezentovány na zasedání Hot Line na Evropském kardiologickém kongresu (ESC 2022) a výsledky byly zveřejněny v NEJM (1) 

  • Kombinovaný preparát zahrnuje tři klíčové léky předepisované pacientům po infarktu: aspirin, inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a statin 

 

Madrid, 26. srpna 2022. Kombinovaný preparát vyvinutý ve spolupráci CNIC a Ferrer, který zahrnuje tři léčivé přípravky (aspirin, inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a statin), je účinný v prevenci kardiovaskulárních příhod po prodělaném infarktu. Snižuje úmrtnost z kardiovaskulárních příčin o 33 %. Ukazuje to studie SECURE koordinovaná španělským Národním centrem kardiovaskulárního výzkumu (CNIC), která byla dnes představena na zasedání Hot Line na Evropském kardiologickém kongresu (ESC 2022) v Barceloně a jejíž výsledky byly zveřejněny v časopise The New England Journal of Medicine (NEJM). 

 

 „Výsledky studie SECURE poprvé ukazují, že polypill obsahující aspirin, atorvastatin a ramipril dosahuje klinicky relevantního snížení výskytu opakovaných kardiovaskulárních příhod u pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu,“ zdůrazňuje hlavní řešitel studie SECURE Dr. Valentín Fuster, generální ředitel CNIC, ředitel Mount Sinai Heart a lékařský ředitel Nemocnice Monte Sinaí. 

 

Studie SECURE zahrnovala 2 499 pacientů ze 7 evropských zemí (Španělsko, Itálie, Německo, Česká republika, Francie, Polsko a Maďarsko), kteří prodělali infarkt myokardu a byli náhodně rozděleni k léčbě standardním přípravkem nebo kombinovaným preparátem CNIC*. Průměrný věk účastníků byl 76 let a 31 % tvořily ženy. 77,9 % z nich trpělo hypertenzí, 57,4 % cukrovkou a 51,3 % mělo v anamnéze kouření. 

 

Hlavním cíl studie zahrnoval závažné kardiovaskulární příhody: úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu nebo urgentní revaskularizaci. Údaje ze studie SECURE s průměrnou dobou sledování pacientů tři roky jsou pro tento cíl vypovídající. Studie zjistila 24% snížení kumulativního rizika těchto čtyř příhod u pacientů, kteří dostávali kombinovaný preparát, ve srovnání s těmi, kteří pokračovali v oddělené léčbě jako obvykle.  

 

Zvláště důležité jsou účinky kombinovaného preparátu na jednu z nejdůležitějších proměnných, výskyt kardiovaskulárních úmrtí, který se snížil o 33 % - ze 71 pacientů ve skupině s obvyklou léčbou na 48 ve skupině s kombinovaným preparátem. 

 

Kromě toho měli pacienti ve skupině užívající kombinovaný preparát vyšší míru adherence k léčbě (compliance) než pacienti ve skupině s obvyklou péčí, což potvrzuje výsledky studie FOCUS financované také ze zdrojů EU.  

 

„Adherence pacienta k léčbě, či-li dodržování léčby, tvoří po prodělaném akutním infarktu myokardu zásadní předpoklad účinné sekundární prevence. Jelikož kombinovaný preparát představuje velmi jednoduchou strategií kombinující tři základní léčebné postupy u tohoto typu pacientů, prokázal svůj význam. Zvýšená adherence pacientů k léčbě znamená, že pacienti jsou lépe léčeni a v důsledku toho mají nižší riziko kardiovaskulárních příhod,“ dodává Dr. José María Castellano, vědecký ředitel Výzkumné nadace HM Hospitales a první autor publikace. 

 

Podle Oscara Péreze, ředitele marketingu a ředitele pro rozvoj obchodu a otevírání nových trhů ve společnosti Ferrer, „snížení kardiovaskulární mortality o 33 % dokazuje účinnost léčby přípravkem Trinomia ve srovnání se standardní léčbou. Tyto výsledky potvrzují náš cíl pozitivně ovlivňovat společnost a jsou důležitým krokem v našem poslání přinášet významnou a rozdílovou hodnotu lidem trpícím závažnými onemocněními“.  

 

Dr. Fuster uzavírá: „Výsledky studie SECURE naznačují, že kombinovaný preparát by se mohl stát nedílnou součástí strategií prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů, kteří prodělali srdeční infarkt. Zjednodušením léčby a zlepšením jejího dodržování (compliance) má tento přístup potenciál snížit riziko opakovaných onemocnění a úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v celosvětovém měřítku“. 

 

Projekt SECURE byl financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 (identifikační kód studie NCT02596126). 

 

Bibliografie 
  1. Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention Castellano JM, Fuster V et al. New England Journal of Medicine (NEJM). 2022 Aug. 

  1. Castellano JM, Sanz G, Peñalvo JL, Bansilal S, Fernández-Ortiz A, Alvarez L et al.  A polypill strategy to improve adherence: results from the FOCUS project. J Am Coll Cardiol. 2014 Nov 18-25;64(20):2071-82 

* Trinomia, Sincronium@, Iltria@. Obsahuje Kyselinu acetylsalicylovou 100mg, Atorvastatin 20/40mg a Ramipril 2,5/5/10mg. 

 

O CNIC 

Národní centrum pro kardiovaskulární výzkum (CNIC), které vede Dr. Valentín Fuster, má za úkol podporovat kardiovaskulární výzkum a jeho praktické využití pro pacienty. Jeho činnost mu vynesla ocenění jako jednomu z „Center excelence Severo Ochoa“. Centrum je financováno z průkopnického partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi vládou (prostřednictvím Institutu Carlose III.) a nadací Fundación Pro CNIC, která sdružuje 12 předních španělských firem. 

 

O společnosti FERRER 

Ve společnosti Ferrer vytváříme pozitivní dopad na společnost a dodržujeme nejvyšší standardy sociální a environmentální výkonnosti, transparentnosti a firemní odpovědnosti na všech územích, kde jsme přímo přítomni. Proto jsme od roku 2022 společností B Corp a jsme certifikováni jako Great Place to Work (Skvělé místo pro práci). 

Pro realizaci našeho záměru nabízíme transformativní terapeutická řešení, přičemž se stále více zaměřujeme na cévní a intersticiální plicní onemocnění a neurologické poruchy. 

Jsme Ferrer. Ferrer for good. 

 

Více informací nebo žádosti o rozhovor: 

Fátima Lois: Vedoucí mediálního oddělení CNIC flois@cnic.es / 639282477 

Rafael Ibarra: Mediální oddělení CNIC. ribarra@cnic.es/ 914531200. Ext 4232 

Alba Soler: Vedoucí mediálního oddělení společnosti Ferrer. asolerc@ferrer.com / 699 904 180 

Poslední úprava
09/09/2022