Věda

Klinická hodnocení

orange

Výzkumní pracovníci společnosti Ferrer se snaží léčit onemocnění a příznaky s nimi spojené. Klinická hodnocení zahrnující zdravé dobrovolníky a pacienty hrají při vývoji nových léků zásadní roli.

Pacienti jsou zařazováni do klinických hodnocení, která jsou v souladu se zásadami Helsinské deklarace ajejími dodatky, jakož i se zákony, předpisy a ustanoveními zemí, kde jsou osoby zařazovány*.

Zjistěte více o našich studiích a o tom, jak do nich můžete být zařazeni:

KLINICKÉ HODNOCENÍ PODROBNOSTI POSTAVENÍ ODKAZ
ADORE Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku FNP 122 (perorální edaravon) u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou. fáze uzavírání více detailů
AMDC 009-103 Zkřížená, otevřená dvouramenná studie fáze 1 s cílem zjistit relativní biologickou dostupnost přípravku FNP 150 (apomorfin Staccato®) ve srovnání se subkutánním apomorfinem u mužů nebo žen ve věku 30-80 let s Parkinsonovou chorobou. nábor  
PAH Care Hodnocení klinického přínosu, bezpečnosti a výsledků hlášených pacientem při používání platformy PAHcare™ pro běžnou péči o pacienty s plicní arteriální hypertenzí. zařazeno  
AMDC 010-201 Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie k hodnocení bezpečnosti a účinnosti přípravku FNP 010 (granisetron Staccato®) pro akutní léčbu středně závažného až závažného syndromu cyklického zvracení. zařazeno více detailů

 

 

* Všechny přípravky popsané na této stránce jsou hodnocené a nebyly schváleny pro jakékoli použití Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států amerických (FDA) ani žádným jiným zdravotnickým orgánem. Bezpečnost a účinnost těchto hodnocených přípravků nebyla stanovena.