Privacybeleid

normal

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens (hierna te noemen de “AVG”), de Spaanse organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (hierna te noemen de "LOPD") en andere toepasselijke verordeningen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, verwerkt GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. (hierna te noemen “FERRER” of het “bedrijf”) als verwerkingsverantwoordelijke gegevens  met betrekking tot het door FERRER ingevoerde klachtenkanaal in overeenstemming met artikel 31 bis van het Spaanse Wetboek van Strafrecht, dat gevoelige gegevens kan bevatten conform de regelgeving. De identificatiegegevens van FERRER zijn:

Eigenaar: GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Adres: Av. Diagonal nr. 549, 5ª planta, 08029, Barcelona, Spanje

Btw-nummer: A61738993

E-mail: lopd@ferrer.com

Contacte-mail van de functionaris voor gegevensbescherming: dpo@ferrer.com

1.1. Persoonsgegevens verwerkt door FERRER

We kunnen persoonsgegevens verzamelen via het informatiesysteem voor interne klachten FERRER die door de werknemer, zelfs anoniem, worden verstrekt (hierna te noemen "persoonsgegevens") en die een veelheid aan persoonlijke gegevens kunnen bevatten die betrekking hebben op handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke algemene of sectoriële regelgeving. 

De gegevens kunnen naar u als persoon die de klacht indient of als persoon tegen wie een klacht wordt ingediend verwijzen. De gegevens worden verwerkt om vast te stellen of er sprake is van een overtreding van de toepasselijke voorschriften en/of de interne klachtenhandleiding van FERRER, en als er sprake is van een overtreding, om alle noodzakelijke beslissingen te nemen en acties te ondernemen, door de ethische commissie van FERRER, met inbegrip van het opstellen en indienen van rapporten bij de betreffende afdeling of bij People zodat deze de passende disciplinaire maatregelen ter verdediging van FERRER neemt.

1.2. Doeleinden van de verwerking, rechtsgrond en bewaarperiode

We verwerken de persoonsgegevens voor het beheer van meldingen van overtredingen van de regelgeving of de bepalingen van de interne klachtenhandleiding van FERRER en in overeenstemming met het Wetboek van Strafrecht. 
In die zin zal de rechtsgrond voor bovengenoemde verwerking de nakoming zijn van een wettelijke verplichting, om precies te zijn die van artikel 31 bis van het Wetboek van Strafrecht, dat bepaalt dat FERRER de verplichting moet opleggen om de instantie die belast is met het toezicht op de werking en de naleving van het preventiemodel op de hoogte te stellen van mogelijke risico's en niet-naleving. En in overeenstemming met artikel 10 van de LOPDGDD, die bepaalt dat het opzetten en onderhouden van informatiesystemen voor klachten binnen een bedrijf rechtmatig is. 
De voor dit doel verwerkte persoonsgegevens worden in het klachtensysteem slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om een beslissing te nemen over de wenselijkheid van het instellen van een onderzoek naar de gemelde feiten. In ieder geval worden de gegevens drie maanden na de invoering ervan uit het systeem verwijderd, tenzij het nodig is om bewijs achter te laten voor de werking van het model ter preventie van het plegen van strafbare feiten. Tot slot worden de klachten die niet in behandeling zijn genomen alleen op geanonimiseerde wijze bewaard.

1.3. Inzage in de persoonsgegevens door derden anders dan FERRER

In het algemeen is de inzage tot de gegevens uitsluitend beperkt tot degenen die de interne controle- en nalevingsfuncties uitvoeren, d.w.z. de Corporate Ethics & Compliance Advisor en de leden van de ethische commissie van FERRER, of tot de verwerkingsverantwoordelijken die eventueel voor dit doel kunnen worden aangewezen. De inzage door andere personen van de Groep, of zelfs de doorgifte ervan aan derden, is echter rechtmatig als dit noodzakelijk is voor het correcte onderzoek van de gemelde feiten en/of voor het nemen van disciplinaire maatregelen of voor de behandeling van eventuele gerechtelijke procedures.

Onverminderd de kennisgeving aan de bevoegde autoriteit van strafbare of onwettige feiten, wordt deze inzage alleen toegestaan aan medewerkers met een personeelsmanagement- en controlefunctie bij FERRER wanneer disciplinaire maatregelen tegen een werknemer of derde van toepassing zijn.

Met name in het geval van werknemers van ondernemingen van de FERRER-groep buiten de Europese Economische Ruimte kunnen internationale gegevensdoorgiften plaatsvinden. Daarom zal FERRER de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven zoals beschreven in dit document wanneer ze buiten de EER worden doorgegeven. Wij zorgen ervoor dat elke derde partij die uw persoonsgegevens ontvangt, passende veiligheidsmaatregelen treft om deze gegevens te beschermen. Het mechanisme voor het bepalen van de toereikendheid kan zijn (i) dat het land de status van geschikt land heeft, d.w.z. dat de derde partij gevestigd is in een land dat de Europese Commissie “geschikt” acht omdat zijn gegevensbeschermingsnormen vergelijkbaar zijn; (ii) dat de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie worden gebruikt; (iii) dat de derde partij het privacyschild tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en het privacyschild tussen Zwitserland en de Verenigde Staten heeft; en in het geval dat geen van bovengenoemde van toepassing is en de verwerking dit vereist (iii) door middel van uw uitdrukkelijke toestemming om over te gaan tot de doorgifte van uw persoonsgegevens.

In ieder geval wordt u op de hoogte gesteld van de doorgifte van uw persoonsgegevens indien deze plaatsvindt.   

1.4.     Uitoefening van rechten 

De verwerking van uw persoonsgegevens door FERRER wordt te allen tijde uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

In ieder geval kunt u te allen tijde en kosteloos uw recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar uitoefenen door middel van een document, vergezeld van een identiteitsbewijs en/of informatie die uw identiteit bewijst, en waarin uitdrukkelijk wordt aangegeven welke van de bovengenoemde rechten u uitoefent: 
    • Door deze af te geven bij de afdeling Personeelszaken.
    • Een e-mail te sturen naar lopd@ferrer.es   
    • Een brief per post te sturen naar FERRER, Avinguda Diagonal 549, 5ª, 08029 Barcelona, Spanje. 

Voor de verwerking van uw gegevens waarvan de legitimatie is gebaseerd op uw toestemming, heeft u evenzo recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.
Wij nemen alle verzoeken in overweging en geven antwoord binnen een termijn die door de toepasselijke wetgeving is vastgesteld. Houd er echter rekening mee dat bepaalde informatie in sommige omstandigheden kan worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken door  persoonsgegevens op te nemen die we moeten blijven verwerken voor onze legitieme belangen en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In ieder geval heeft de werknemer het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit als hij of zij dat gepast acht.

Laatste aanpassing
03/10/2023